Extra föreningsstämma 5 oktober 2023 

Styrelsen hälsar samtliga medlemmar i Brf Erikshus välkomna till extra föreningsstämma angående nya stadgar, torsdag 5 oktober 2023 kl 18.00 hos Sverigehälsan.

Dagordning

  • Öppnande 
  • Val av stämmoordförande
  • Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
  • Godkännande av dagordningen
  • Val av två justerare tillika rösträknare 
  • Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst 
  • Fastställande av röstlängd 
  • Förslag till nya stadgar, presentation av ändringar
  • Beslut nya stadgar
  • Stämmans avslutande

Nuvarande stadgar från 2018 finns här

Uppdaterade stadgar som behöver klubbas finns här

Uppdaterade stadgar där ändringarna är markerade finns här