Kallelse till extra föreningsstämma 14/2 2024

Styrelsen hälsar samtliga medlemmar i Brf Erikshus välkomna till extra föreningsstämma nr 2 angående nya stadgar, onsdag 14 februari kl 18.00 hos Sverigehälsan.

Dagordning

 1. Öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två justerare tillika rösträknare
 6. Godkännande av dagordningen
 7. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 8. Beslut nya stadgar
 9. Stämmans avslutande

  Vid första extrastämma i ärendet om nya stadgar, 2023-12-06, beslutades enhälligt att de nya stadgarna ska gälla.

  Nuvarande stadgar finner ni här.
  Förslag till nya stadgar finner ni här.
  Protokoll från första föreningsstämman 2023-12-06 finner ni här.

  Styrelsen BRF Erikshus
  Januari 2024