Årsstämma 2020

Årsstämman 2020 hölls 26 maj. Det var färre deltagare än vanligt, men så hade styrelsen också uppmanat medlemmarna att bara deltaga med en representant per lägenhet. Detta på grund av covid-19 och smittorisken.

Totalt var 14 medlemmar på plats, representerande 13 lägenheter. Sex lägenheter röstade genom fullmakt. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och styrelsens förslag till resultatdisposition fastställdes.

Fyra motioner hade anmälts till stämman, varav en bifölls. Beslutet innebär att föreningen kommer att montera skenor för att lättare kunna transportera barnvagnar i yttertrappan vid B-entrén. Sådana skenor finns redan i A-entrén.

Den nya styrelsen består av fyra ordinarie ledamöter och två suppleanter. Ordinarie är Martin Thörnquist, Ingrid Rogius, Dan Jansson (nyval) och Jonas Gruvö. Till suppleanter valdes Olle Cederqvist och Ulla Alvinberg (nyval). Samtliga valdes på ett år.

Mats Oredsson utsågs till ordinarie internrevisor och Roland Levin till suppleant. Till extern revisor valdes BoRevision i Sverige AB. Till valberedning utsågs Elisabeth Cederqvist och Ann Roos Hansson.

Årsredovisning för 2019 finns att läsa här och protokollet från stämman finns här.