Årsstämma 2022

Årsstämman 2022 hölls den 17 maj. Men i år var begränsningarna från coronapandemin borta och det blev en vanlig årsstämma med samkväm efter den ordinarie stämman.

14 lägenheter representerades på stämman och ytterligare fem genom fullmakter. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och styrelsens förslag till resultatdisposition fastställdes.

En motion hade anmälts till stämman som föreslog: att man inte bör välja personer till valberedningen som är släkt med styrelseldamöter. Stämman avslog motionen med rösterna 17 mot och två för.

Den nya styrelsen består av 6 ordinarie ledamöter men inga suppleanter. Ordinarie är Hans Österberg (två år), Ingrid Rogius (två år), Roland Levin (två år), Dan Jansson (ett år), Thomas Jönsson (ett år), Lawin Osman (ett år).

Mats Oredsson utsågs till ordinarie internrevisor. Till extern revisor valdes Afrodita Cristea med Camilla Bakklund som revisorssuppleant, båda från BoRevision i Sverige AB.

Till valberedning utsågs Emelie Ejnarsson och Peter Svensson.

Årsredovisning för 2021 finns att läsa här och protokollet från stämman finns här.