Årsstämma 2019

Årsstämman hölls 15 maj med Christina Fregne från Jurideko som ordförande. 17 lägenheter var närvarande och en var representerad genom fullmakt.
Styrelsens förslag till resultat- och balansräkning tillstyrktes. Så även förslaget till resultatdisposition.
Två frågor väckte livliga diskussioner: mangelrummets framtid och medlemmars bristande sophantering.
Styrelsen hade fått i uppdrag att utreda kostnaden för att göra om mangelrummet till bastu. Stämman sade nej till detta, då kostnaden beräknades till cirka 400 000.
Inget beslut fattades om åtgärder mot medlemmar som missköter sopsorteringen, men Agneta Rosengren erbjöd sig att informera nya medlemmar om vad som gäller.
Styrelsens sekreterare Jonas Gruvö informerade om vad som gäller inför övergången till gemensam el 24 juni, och vilka fasta kostnader som kommer att finnas på avierna. Mer info om detta kommer i juni.
Styrelsen 2019–2020 består av fem ordinarie ledamöter och en suppleant. Ordinarie är Martin Thörnquist, Ingrid Rogius, Jonas Gruvö, Thomas Jönsson och Pierre Bengtsson. Suppleant är Olle Cederqvist.
Årsredovisningen finns här och protokollet finns här.