Årsstämma 2021

Årsstämman 2021 hölls den 26 maj. Även detta år hölls stämman i Coronapandemins tecken. Ett större antal medlemmar än vanligt representerades via fullmakt.

Totalt var 16 medlemmar på plats, representerande 16 lägenheter. 18 lägenheter röstade genom fullmakt. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och styrelsens förslag till resultatdisposition fastställdes.

1 motion hade anmälts till stämman, vilken bifölls. Beslutet innebär att föreningen förbjuder medlemmar att bedriva ”hotellverksamhet” som att kortvarigt hyra ut ett eller flera rum, via Airbnb eller liknande organisationer.

Den nya styrelsen består av 6 ordinarie ledamöter och inga suppleanter. Ordinarie är Hans Österberg (nyval), Ingrid Rogius, Dan Jansson, Thomas Jönsson (nyval), Lawin Osman (nyval) samt Roland Levin (nyval). Samtliga valdes på ett år.

Mats Oredsson utsågs till ordinarie internrevisor, ingen suppleant valdes. Till extern revisor valdes Afrodita Cristea med Camilla Bakklund som revisorssuppleant, båda från BoRevision i Sverige AB. Till valberedning utsågs Emelie Ejnarsson och Peter Svensson.

Årsredovisning för 2020 finns att läsa här och protokollet från stämman finns här.